Lider në prodhimin e Energjisë së Rinovueshme

ENERGAL sh.p.k, një shoqëri e kontrolluar nga EURON shpk, u krijua me qëllim prodhimin e energjise elektrike te rinovueshme duke investuar në zhvillimin dhe zbatimin projekteve të integruara kyç në sektorin e energjisë së rinovueshme. Fokusi ynë kryesor janë hidrocentralet e vegjël. Ne hidrocentralet e ndertuara jane aplikuar teknologjite me bashkekohore në këtë sektor. Ne gjithashtu synojmë të ndihmojmë dhe mbeshtesim zhvillimin e qendrueshem te ekonomive ne komunitetet lokale , përmirësimin e infrastrukturës si dhe ruajtjen e mjedisit duke prodhuar 100% energji të pastër.

HC ORGJOST ndodhet ne Rrugen Kukes-Orgjost , km 10 , KUKES , Shqipëri. Faza e Ndertimit ka zgjatur 24 muaj, duke filluar nga Mars i 2011-tës deri në Mars të 2013-tës dhe HC është në prodhim që nga Prill 2013.

• Vlera e Investimit eshte € 5,400,000.
• ORGJOST SHPP prodhon në vit rreth 20,500,000 kwh.

Hidrocentrali “ORGJOST” shfrytezon ujrat e perroit te Orgjostit, Qarku Kukes. Per marrjen e ujit eshte ndertuar Diga e Tipit me Marrje Anesore si dhe Dekantuesi me dy dhoma me permasa 60 x 9.0 ml. Niveli normal i ujit ne Dige-Dekantues eshte 677.50 mnd ndersa Ndertesa e centralit qe eshte 581.10 mnd. Renia bruto e HEC “ORGJOST” rezulton te jete 96.40 m ndersa Renia Neto Hneto = 85.42 m. Sistemi i Derivimit eshte Tubacion GRP me diameter 1.6 – 1.8 m dhe gjatesi 2 350 m. Prurja Llogaritese e pranuar per permasimin dhe llogaritjet e te gjitha veprave te Hidrocentralit ORGJOST eshte pranuar 6.5 m3/s.

Fuqia e instaluar N=4800 kw. Tubacioni kalon paralel me shtratin e perroit te Orgjostit dhe shkarkon ne Ndertesen e Centralit , rreth 150 m poshte ures mbi Perroin e Orgjostit.

HC Orgjost turbinave:
Technical Data Unit 1 Unit 2
Nominal Power 2402 kw 2402 kw
Output Tate Voltage 6,000 v
Turbine Type Francis
Nominal Speed 750 rpm
Net Heat 85,42 m
Gross Head 90.10 m
Flow rate 3,25 m3/s 3,25 m3/s
Runaway Speed 1.768 rpm
Axial direction Horizontal
Wicket Gate Number 12
Runner Blade Number 13